Ön itt van
Kezdőlap > Pénzügyek > Illetékek > Illeték ingatlan ajándékozása során

Illeték ingatlan ajándékozása során

Az ingatlan ajándékozása kivételektől eltekintve illetékfizetési kötelezettséggel jár.

Az Illetéktörvény egy sor kivételt tartalmaz, és egyéb szempontok (haszonélvezeti jog alapítása, stb.) is figyelembe vesz, így cikkünkben csak a leggyakoribb szabályokat tekintjük át. A vásárlás során érvényesíthető kedvezményekről, mentességekről a szerződéskötés előtt célszerű az okiratot szerkesztő ügyvédnél, vagy a NAV ügyfélszolgálatán tájékozódni.

Mikor kell ajándékozási illetéket fizetnünk?

Az ajándékozási illeték tárgya ingatlan ajándékozása vagy vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

Az ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki. Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák.

Ajándékozás esetén fizetendő illeték mértéke

Az ajándékozási illeték általános mértéke a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén 9 %. (Az ajándékozási illeték tehát lényegesen magasabb az adásvétel 4 %-os mértékéhez képest).

Az ajándék tiszta értéke a megszerzett ingatlan forgalmi értéke, amelyből le kell vonni az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy megajándékozottra eső részét. A vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) teherként kell figyelembe venni, értékét ugyanúgy kell meghatározni, mint az adásvételi szerződés esetében.

Mentességek az ajándékozási illeték alól

Az Itv. meghatározza, melyek az ajándékozási illeték alól mentes ügyletek. Ilyen többek között:

A lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

– Az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa által megszerzett ajándék.

– A házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.

– Az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék.

Termőföld ajándékozására vonatkozó mentességi, kedvezményi szabályok

Mentes az ajándékozási illeték alól:

– Termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése, és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés;

– A birtokösszevonási célú földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte;

– A termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, feltéve, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától – vagyoni értékű joggal terhelt termőföld szerzése esetén a vagyoni értékű jog megszűnésétől, megszüntetésétől, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 5. év utolsó napjától – számítva 5 évig

  1. a)a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el,
  2. b)a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és
  3. c) a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja.

– Az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése.

Az Itv. illetékkedvezményi szabályt is tartalmaz termőföld ajándékozása során:

A termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni.

Hasonló cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Top